Koploperskeurmerk B Corp krijgt nieuwe voorwaarden - alles over B Corp worden én blijven
17 januari 2023 

Koploperskeurmerk B Corp krijgt nieuwe voorwaarden - alles over B Corp worden én blijven

Wat hebben Tony’s Chocolonely, Triodos Bank, Snappcar en Kirkman Company met elkaar gemeen? Deze vier bedrijven zijn zogeheten Benefit Corporations, afgekort B corps. Verspreid over de wereld hebben inmiddels meer dan 5000 bedrijven de strenge beoordelingsprocedure doorlopen. Gecertificeerde B Corps zijn leiders in de wereldwijde beweging naar een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. Volgens B Lab - de organisatie achter de certificering - laat een B corp-status zien dat zij voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van sociale en duurzame impact.

Vanaf 2023 veranderen de eisen die aan B Corps gesteld worden: om een ‘koploperskeurmerk’ te blijven, moeten de gestelde eisen meeveranderen met de mate van ambitie van de deelnemende bedrijven – aldus B Lab. In dit artikel lees je wat er precies gaat veranderen aan de huidige voorwaarden en wat dat betekent voor partijen die al B Corp zijn of het willen worden.

Huidige situatie

Nu al is het behalen van een B Corp certificering een flinke klus. Centraal in de certificering staat de B Impact Assessment, een uitgebreide vragenlijst op zes impactgebieden: milieu, maatschappij, klanten, governance, werknemers en aandeelhouders. In de huidige situatie kunnen bedrijven maximaal 200 punten behalen; om het certificeringsproces door te komen moeten ze minimaal 80 punten behalen.

Daarnaast zijn B Corporations verplicht om de sociale en duurzame missie te verankeren in de juridische structuur van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat bestuurders een juridische basis hebben om de belangen van alle stakeholders, niet alleen aandeelhouders, in overweging te nemen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook zorgt het ervoor dat de missie beschermd wordt tegen bijvoorbeeld leiderschapswisselingen of overnames.

Nieuwe voorwaarden

Waarom komt er nu een nieuwe set voorwaarden? Als het keurmerk van de ‘koplopers’ probeert B Lab mee te veranderen met de beweging die zij vertegenwoordigt. Op dit moment kunnen organisaties een slechte score op het ene vlak - bijvoorbeeld milieu - compenseren met een goede prestatie op het andere vlak - bijvoorbeeld klanten of aandeelhouders. Dit gegeven past niet meer bij de mate van ambitie en commitment van de voorbeeldbedrijven.

De relevantie van de strengere voorwaarden was eerder dit jaar ook al te zien toen o.a. Dopper (B Corp) het vuur aan de schenen legde van B Lab omtrent de status van Evian als B Corp: hoe kon een bedrijf dat een – volgens Dopper – inherent niet duurzaam product maakt, tóch de strenge procedure doorkomen? Dezelfde kritische geluiden klinken rondom de certificering van bijvoorbeeld Nespresso. Met de strengere voorwaarden legt B Lab de lat een stuk hoger.

Wat betekent dat concreet? Vanaf 2024 moeten bedrijven aan minimale voorwaarden voldoen op tien gebieden. Er kan dus niet meer gecompenseerd worden voor een slechte score op één onderdeel met een uitmuntende score op een ander onderdeel. Op dit moment (januari 2023) worden de standaarden verder ontwikkeld en aangescherpt. Een eerste opzet voor de nieuwe voorwaarden vind je hier. Het is in ieder geval al duidelijk  dat de nieuwe B Impact Assessment zal bestaan uit de volgende tien impactgebieden.

De tien impactgebieden

  • Purpose & Stakeholder Governance

B Corps dienen niet alleen de juridische structuur van hun organisatie aan te passen, maar moeten ook hun governance-structuur zo inrichten dat de verantwoordelijkheid voor het nastreven van de missie belegd is op het hoogste bestuurlijke niveau. Daarnaast dient bij elke materiële beslissing de impact op alle stakeholders te worden meegenomen. Ook wordt verwacht dat er structureel gemonitord wordt op impact, dat er structureel en transparant over gerapporteerd wordt en dat continue verbetering wordt nagestreefd.

  • Medewerkersbetrokkenheid

De werknemers van B Corps worden betrokken in besluitvorming. Medewerkers worden geïnformeerd over besluitvorming en er wordt expliciet ruimte gemaakt voor de stem van de medewerker in besluitvorming, bijvoorbeeld middels intranet, gedeelde platforms en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

  • Eerlijke lonen

Werknemers van B Corps kunnen een fatsoenlijke levensstandaard voor zichzelf en hun gezinnen veroorloven en er is sprake van gelijke beloning onder de werknemers.

B Corps betalen dus minstens een ‘leefbaar loon’, getoetst aan de B Lab standaarden. Voor bedrijven in de maak-/landbouw-/retail-industrie (of in andere branches met een significante ecologische voetafdruk) geldt dat zij zich ook moeten inzetten om een eerlijk loon te betalen aan de rest van de keten waar zij deel van uit maken.

Daarnaast moet de organisatie actief stappen ondernemen om loonkloven tussen verschillende groepen te verkleinen en transparant te communiceren over de hoog-laag ratio in lonen en over loonkloven die bestaan op basis van gender en/of etniciteit. Her-certificerende bedrijven moeten aantonen dat er sprake is van gelijke beloning of een duidelijk plan in uitvoering hebben, (inclusief kwantitatieve doelen) waarmee de loonkloof nu al aan het afnemen is.

  • Rechtvaardigheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie

B Corps hebben inclusieve en diverse werkomgevingen en dragen zinvol bij aan rechtvaardige en bloeiende gemeenschappen. Zij werken hier naartoe door o.a. data te verzamelen over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarnaast ondernemen ze actief stappen om ongelijkheid te bestrijden en diversiteit en inclusie te vergroten.

  • Mensenrechten

De B Corp certificering vereist dat bedrijven mensen behandelen met waardigheid, en dat zij mensenrechten respecteren. Hierbij hoort beleid, inzicht in de (potentiële) impact van het bedrijf op mensenrechten en een actieplan omtrent de impact die de organisatie heeft op mensenrechten, die zowel de eigen bedrijfsvoering als de supply chain omvat.

  • Klimaatactie

B corps moeten jaarlijks hun uitstoot van broeikasgassen in kaart brengen. Daarnaast moet het bedrijf een ‘klimaat transitieplan’ hebben waaruit blijkt dat zij eerlijk bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Tot slot moeten bedrijven een bewezen ‘track record’ hebben van klimaatactie; bijvoorbeeld door te laten zien dat hun uitstoot lager is dan die van vergelijkbare bedrijven en dat ze een aantoonbare reductie van Co2 uitstoot hebben in de afgelopen jaren. Bij her-certificering moet het bedrijf kunnen aantonen dat o.b.v. het transitieplan stappen zijn gezet ten opzichte van de vorige certificeringsronde.

  • Circulariteit en Milieubehoud

De eerste voorwaarde omtrent circulariteit is dat het bedrijf (en dus de medewerkers) zich bewust is van de impact van de uitgevoerde werkzaamheden op het milieu. Ten tweede moet het bedrijf milieubeleid hebben waarin circulariteit en milieubehoud gepromoot worden en ten derde moet het bedrijf beleid voeren naar leveranciers toe op gebied van milieudoelen en traceerbaarheid (op zijn minst betekent dit dat inkoopprocessen verlopen in lijn met de circulariteit/milieubehoud-strategie van het bedrijf).

  • Collectieve inzet

Het bedrijf zet zich samen met andere stakeholders in voor gedeeld begrip, oplossingen en implementaties die bijdragen aan de overgang naar een rechtvaardige, inclusieve en regeneratieve economie. Dit kan zijn door een impact ecosysteem op te zetten of hierin deel te nemen of door op een andere manier een leidende rol te pakken als kennisdeler of innovator, of door zich in te zetten voor passende beleidsveranderingen.

  • Impact Management

Kenmerkend aan de B Corp certificering is dat de impact van de activiteiten die een bedrijf uitvoert centraal staan, niet de beloftes die gedaan worden. De nieuwe standaarden maken - net als voorheen - onderscheid tussen bedrijven die het maken van positieve impact voor een bepaalde stakeholdergroep als core business hebben (die opereren volgens een zogeheten impact business model) en bedrijven die een dergelijk model niet hebben. Voor deze laatste groep geldt dat ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op gebied van impactmeting en duidelijke doelen moeten stellen om deze te verbeteren.

  • Risicostandaarden

Met betrekking tot risicostandaarden moet aan verschillende voorwaardes voldaan worden om B Corp te worden dan wel te blijven. Ten eerste moet het bedrijf zich houden aan de risicostandaarden die gelden in de industrie/het land waarin zij opereren, en moet passend gehandeld worden met betrekking tot een aantal door B Lab geïdentificeerde issues (o.a. omtrent fossiele brandstoffen, mijnbouw, de farmaceutische industrie, belasting-strategiën, de gokindustrie, gebotteld water). Daarnaast moeten B Corps beleid hebben voor het ophalen van klachten en/of door stakeholders geïdentificeerde issues. Tot slot is het niet toegestaan om als bedrijf te lobbyen voor zaken die niet in lijn zijn met de missie die het bedrijf zichzelf heeft gesteld en/of die in het algemeen niet bijdragen aan een eerlijke, inclusieve, regeneratieve economie.

Wat te verwachten in 2023? 

Met de nieuwe voorwaarden verstevigt B Lab de positie van het predicaat B Corp als koploperskeurmerk, waarbij certificering laat zien dat je als bedrijf het maken van positieve impact daadwerkelijk in alle facetten van de bedrijfsvoering doorvoert.

Naar verwachting gaat de nieuwe certificering in 2024 gefaseerd de oude vervangen. Bedrijven die het proces voor certificering voor die tijd zijn gestart, kunnen dit afronden volgens de oude standaarden. Bedrijven die nu al B Corp zijn kunnen rekenen op een zekere ‘gratie periode’ waarin ze de tijd krijgen om aan de nieuwe voorwaardes te voldoen, maar uiteindelijk zullen ook de huidige leden van de huidige B Corp beweging er aan moeten geloven. Naar verwachting zullen er zeker bedrijven afvallen omdat ze niet op alle tien gebieden mee kunnen komen met de kopgroep. B Corp durft hier nog geen voorspellende uitspraken over te doen.Kirkman Company is zelf sinds 2016 B Corp gecertificeerd. Daarnaast maken we deel uit van het B Corp Way netwerk, een netwerk van organisaties die helpen met B Corp-gerelateerde vragen en uitdagingen.

Kirkman Company is een consultancybureau dat organisaties helpt om hun doelstellingen in harmonie met de mens, de samenleving en de natuur te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we zelf de sleutel tot een mooiere wereld in de hand hebben door er niet alleen over te praten, maar  vooral door het te doen.

Wil je meer weten over B Corp? Onze collega Rachelle Meijers vertelt je er graag meer over!  Over de schrijver
Rachelle maakt onderdeel uit van de practice Public Private Ecosystems. Zij heeft een groot hart voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en is er van overtuigd dat de oplossing ligt in het bundelen van krachten en samenwerken. De afgelopen jaren bouwde zij mee aan verschillende publiek-private ecosystemen en samenwerkingen rondom duurzaamheid, arbeidsparticipatie en sociaal ondernemerschap. Met haar bevlogenheid en ondernemende houding, helpt Rachelle organisaties de stap te maken van praten naar doen. Op naar 100% relevantie voor álle stakeholders.
Reactie plaatsen