Over transformeren

Verbeteren, veranderen & vernieuwen

Zo kijken wij naar het transformeren van organisaties


“50% van de transformaties haalt de doelen, het merendeel duurt langer dan gepland
en in veel gevallen is een gebrekkige voorbereiding daarvan de oorzaak” (Sioo, 2016)

Transformeren gaat niet alleen om radicale omvormingen, waarmee we alles dat we hebben opgebouwd overboord gooien. Wat we zien is dat zelfs de kleinste verbeteringen vragen om het heroverwegen van overtuigingen, principes, patronen en werkwijzen. Hoe paradoxaal ook, transformeren is eerder een geleidelijk proces dan dat je als complete organisatie een U-bocht moet maken. Dat zou bovendien ook onverstandig zijn, want van al hetgeen dat je nu doet is echt niet alles verkeerd, achterhaald of afgeschreven. Hoe ga je om met wat je al hebt, wat jouw organisatie waarde geeft en gereed maakt voor de toekomst.

Transformeren is de optelsom van en een continu samenspel tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen gericht op relevantie voor alle stakeholders. Afhankelijk van de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat spreek je van verbeter-, verander- of vernieuwingstrajecten.

Verbeteren
Verbetertrajecten richten zich op het aanpassen of optimaliseren van de bestaande situatie, vaak met als doel het verlengen van een bestaand businessmodel. Het gaat om een verbetering van een bekende situatie naar een nieuwe gewenste situatie. Ook is het duidelijk wat er moet gebeuren om de verbetering te realiseren. Bij verbetertrajecten is er vaak sprake van een strak budget en een geformaliseerde voortgangs- en budgetcontrole. Er wordt gewerkt vanuit groepen, waarin experts de boventoon voeren. Daarnaast is er een stuurgroep van managers die vaak beslissingen neemt. De strategie, structuur en cultuur zijn geen centraal onderwerp van het traject. Wat wel wordt aangepast, zijn technische systemen en werkprocessen.De complexiteit van verbetertrajecten worden vaak onderschat. Het blijkt in de praktijk toch ingewikkelder dan gedacht. Zorg ervoor dat je klanten en medewerkers op tijd betrekt, hun kennis en ervaring kan een positieve bijdrage leveren.


Veranderen
Het gaat bij een verandering om het aanpassen van de bedrijfsprocessen en klantrelaties. Dit betekent vaak een verandering van strategie, structuur, cultuur en technologie. Ook de werkwijzen en het gedrag van mensen in de organisatie zijn onderdeel van de verandering. Voorbeelden van trajecten zijn een nieuwe samenwerking tussen bedrijven, de introductie van een nieuw product, herinrichting van de bedrijfsprocessen of een nieuwe vorm van dienstverlening, waarbij bestaande afdelingen op een andere manier moeten samenwerken.


Vernieuwen
Bij vernieuwen ligt de focus op het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een onzekere situatie. De enige zekerheid is dat alles onzeker is. De identiteit van de organisatie staat onder druk en er bestaat onzekerheid over het bestaansrecht. Deze vernieuwingen, zoals open innovaties en ecosystemen (online en/of offline), zijn ingrijpend en raken iedereen die bij de organisatie betrokken is.

Wanneer succesvol?
Maar wanneer is je transformatie-aanpak succesvol? Transformeren is ons vak dat wij iedere dag bereikbaar, begrijpelijk en werkbaar maken voor mensen die hun organisatie willen transformeren. Onze ervaring met vele transformatietrajecten heeft ons geleerd dat er vijf sleutels zijn die bepalend zijn voor succesvolle transformaties. Wij geloven dat je met deze vijf sleutels hét verschil kunt maken, daarom staan ze centraal in alle transformaties die wij begeleiden.

Vijf sleutels voor succesvol transformeren

Wanneer wij transformeren hebben wij uit ervaring geleerd dat het succes staat of valt met het toepassen van vijf sleutels voor succesvol transformeren. Het zijn sleutels die vragen om dialoog en gerichte toepassing in jouw organisatie. Als jij ze ziet als kritische gids voor jouw verbetering, verandering of vernieuwing, dan helpen wij ze succesvol te realiseren.

1. Durf te vertragen om te versnellen

De kwaliteit van iedere transformatie staat of valt met inzicht, begrip en draagvlak voor wat er aan de hand is. Snelheid aan het begin zorgt vaak voor onduidelijkheid, verwarring en onbegrip verderop in het traject. Als je even durft te vertragen, niet toegeeft aan de drang van het doen, ga je dingen zien die je anders zou missen. Je voorkomt daarmee impulsieve reflexen en kunt vanuit inzicht en begrip beslissen en handelen.Door te vertragen, kunnen we versnellen.

2. Maak een transformatie-verhaal voor hoofd en hart

Leiders geven vaak rationele, strategische redenen als noodzaak om te transformeren. We horen vaak ‘we zullen 20% meer groei zien’, of ‘we zullen nieuwe markten betreden.’ Daar is op zich is niets mis mee, maar mensen zullen er niet emotioneel door geraakt en overtuigd worden. Mensen komen pas in beweging als zij vanuit verstand ook in hun hart geraakt worden. Zeker als ze het gevoel krijgen dat ze deel gaan uitmaken van een hoger doel dat van betekenis is.

3. Je transformatie-strategie is meer dan een hamer en een spijker

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker (A. Maslow). Iedere transformatie kent de selectieve afweging welke strategieën en interventies je inzet en dat kan zelfs per werkstroom en fase verschillen. Welke keuzes maak je om je bestemming te bereiken? Is een planmatige aanpak geschikt of past bij je transformatieopgave toch een meer ontwikkelingsgerichte aanpak?

4. Transformeren is geen democratie

Eigenaarschap bij de top en vereist commitment in de hele organisatie. De top van een organisatie moet geloof hebben in het nut, de noodzaak en relevantie van de transformatie. Dat is de basis om vervolgens te kunnen zorgen dat de neuzen van iedereen in je organisatie dezelfde kant op gaan staan. Inzicht in de mate van alignment op je transformatiestrategie, waar dat ontbreekt en waarom, geeft richting aan de interventies die nodig zijn.

5. Selecteer per fase de kwaliteit die nodig is

Uiteindelijk maken mensen de transformatie. Iedere transformatie kent verschillende uitdagingen en fasen, die stuk voor stuk vragen om specifieke kwaliteiten. Niet de positie van iemand zou de doorslag moeten geven, maar zijn of haar kwaliteiten op specifieke momenten in de transformatie. Transformatieteams zijn selectief samengestelde groepen mensen met specifieke kwaliteiten. Vaak een combinatie van intern en extern, die worden geformeerd rondom specifieke uitdagingen binnen een transformatie. Iedere transformatie kent verschillende uitdagingen en fasen, waarin specifieke kwaliteiten van teamleden nodig zijn om een transformatie te doen slagen.

Onze aanpak: Het TransformatieBrein

Wij geloven dat iedere organisatie het potentieel heeft relevant te zijn voor al haar stakeholders. Wij zijn er op gericht dat potentieel samen met jou te mobiliseren. Samen stellen we de uitdagingen vast en zullen niet klakkeloos met een opdracht aan de slag gaan. Wij richten ons met een kritische houding op de echte opgave. Daarom starten we altijd met een gedegen verkenning, stellen we samen je ideale bestemming vast, schetsen we het pad naar je bestemming en gaan we samen op reis. Deze aanpak heeft zich door de jaren heen bewezen en hebben we voor jou toegankelijk gemaakt in het ‘TransformatieBrein’.


Het TransformatieBrein

Transformeren is denken én doen, ratio én emotie, intuïtie én onderbouwing, hard én zacht. Al onze kennis en ervaring, hoe je een transformatie positioneert, ontwikkelt, uitvoert en bestuurt, hebben wij vastgelegd in het TransformatieBrein. Een logisch samenspel van alles in de verkenning, bestemming, pad en reis.

In het TransformatieBrein zien we dat het doen van de verkenning en vaststellen van je bestemming nauw aan elkaar verbonden zijn. Ook het vormgeven van het pad en aangaan van de reis hangen nauw samen. Geen pad of reis kan zonder een doordachte verkenning en heldere bestemming. Ook hebben we ervaren dat er vrijwel geen pad of reis is die niet tussentijds nieuwe vragen oproept voor de verkenning en je bestemming; is de context inmiddels veranderd, zijn er nieuwe inzichten en vragen deze wellicht om herijking van je bestemming?

Het TransformatieBrein is je gids voor iedere transformatietraject, groot en klein. Benut de verschillende hersenhelften en laat ze goed samenwerken.

Geen enkele organisatie staat stil

Iedereen wordt volcontinu uitgedaagd zijn of haar organisatie morgen beter te laten presteren dan vandaag. Of het nu gaat om de uitdagingen van vandaag, of de kansen van morgen. Binnen een afdeling of organisatie als geheel. Omdat het altijd beter kan of omdat het soms écht anders moet.

Onderzoek toont aan dat organisaties die gericht zijn op het leveren van waarde voor ál hun stakeholders innovatiever zijn, minder verzuim en verloop kennen, loyalere klanten hebben én (dus) financieel beter presteren. Het is relevanter dan ooit om de relatie met stakeholders goed te onderhouden en te realiseren hoe je van waarde bent voor jouw stakeholders.

Wij geloven dat iedere organisatie het potentieel heeft te transformeren naar 100% relevantie voor alle stakeholders. Wij zien transformeren als de optelsom van en een continu samenspel tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen. Voor alle transformaties hanteren wij vijf sleutels voor succesvol transformeren en het ‘TransformatieBrein’ als onderscheidende aanpak.

Klaar voor de volgende stap?