Verbeteren van publiek-private samenwerkingen

Volwassen publiek-private samenwerkingsverbanden worden gekenmerkt door onder andere succesvolle beoogde resultaten, een win-win karakter voor alle betrokken partners, concrete vastgelegde samenwerkingsafspraken en een geactiveerd netwerk. Wij helpen bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren om het volle potentieel van de diversiteit van de netwerkpartners te benutten. Met als resultaat een toekomstbestendig samenwerkingsverband met maximale impact op milieu en maatschappij.


Doel

  • Stimuleren van innovatie;
  • Verhogen van waarde-toevoeging van de samenwerking;
  • Aanjagen van lerend vermogen en betere besluitvorming en slagkracht;
  • Aanboren van additionele financiering/verdienmodellen;
  • Vergroten van de positieve impact van het samenwerkingsverband;
  • Verhogen werkplezier van deelnemende partijen aan het samenwerkingsverband.


Werkwijze

Analyseren: We analyseren het huidige samenwerkingsverband. Welke partners zijn betrokken? Hoe is de strategische, culturele, tactisch en operationele ‘fit’ tussen de partners? En hebben partners hetzelfde beeld bij de doelstellingen van het samenwerkingsverband? We inspecteren bestaande afspraken en houden interviews om de huidige situatie te kunnen vergelijken met onze aanpak, uitgangspunten en succesfactoren van succesvolle publiek-private ecosystemen om verbeterpotentieel te spotten.

Herijken: We bepalen met de partners de nieuwe blauwdruk van de samenwerking. Eventueel betekent dit uittreding van bestaande partners en intreding van nieuwe partners om de gewenste doelen en complementariteit van de samenwerking te borgen.  

Verbeteren: Aan de slag! We kiezen een concrete activiteit om de herijkte samenwerking te testen en bij te schaven op verwachtingen, aannames en impact waar nodig.