Onze aanpak

Onze aanpak - Het TransformatieBrein

Wij geloven dat iedere organisatie het potentieel heeft relevant te zijn voor al haar stakeholders. Wij zijn er op gericht dat potentieel samen met jou te mobiliseren. Samen stellen we de uitdagingen vast en zullen niet klakkeloos met een opdracht aan de slag gaan. Wij richten ons met een kritische houding op de echte opgave. Daarom starten we altijd met een gedegen verkenning, stellen we samen je ideale bestemming vast, schetsen we het pad naar je bestemming en gaan we samen op reis. Deze aanpak heeft zich door de jaren heen bewezen en hebben we voor jou toegankelijk gemaakt in het ‘TransformatieBrein’.

Het TransformatieBrein

Het TransformatieBrein

Transformeren is denken én doen, ratio én emotie, intuïtie én onderbouwing, hard én zacht. Al onze kennis en ervaring, hoe je een transformatie positioneert, ontwikkelt, uitvoert en bestuurt, hebben wij vastgelegd in het TransformatieBrein. Een logisch samenspel van alles in de verkenning, bestemming, pad en reis.

In het TransformatieBrein zien we dat het doen van de verkenning en vaststellen van je bestemming nauw aan elkaar verbonden zijn. Ook het vormgeven van het pad en aangaan van de reis hangen nauw samen. Geen pad of reis kan zonder een doordachte verkenning en heldere bestemming. Ook hebben we ervaren dat er vrijwel geen pad of reis is die niet tussentijds nieuwe vragen oproept voor de verkenning en je bestemming; is de context inmiddels veranderd, zijn er nieuwe inzichten en vragen deze wellicht om herijking van je bestemming?

Het TransformatieBrein is je gids voor iedere transformatietraject, groot en klein. Benut de verschillende hersenhelften en laat ze goed samenwerken.

VERKENNING

VERKENNING

Een gedegen verkenning is essentieel voor iedere transformatie. Tijdens de verkenning brengen we in kaart wat zich afspeelt in jouw organisatie, welke vraagstukken er leven en hoe het is gesteld met de relevantie voor je stakeholders. Soms ligt dat voor de hand en heel vaak speelt er meer op verschillende niveaus en is de situatie ingewikkelder dan op het eerste oog lijkt. Met die informatie stellen we samen vast welke uitdaging er ligt, waarom de transformatie nodig is en waar deze jou moet gaan brengen. Een goede verkenning geeft de transformatie een onmisbaar fundament.

Begrijp de situatie

De eerste stap is het goed doorgronden en begrijpen van de situatie. Het is ook wel de fase die wij ‘voelen en proeven’ noemen (wat is er aan de hand?). Behalve een goede analyse, feitelijke uiteenzetting en onderbouwing, richten wij ons heel bewust op bijvoorbeeld de informele kant van de organisatie, de beleving bij stakeholders en cultuuraspecten die bepalend zijn voor succes. Dit doen wij door bijvoorbeeld te observeren en te praten met mensen binnen en buiten de organisatie. Is de omgeving van de organisatie veranderd? Wordt het bijvoorbeeld belangrijker om beter samen te werken met andere partijen? Of komt het verdienmodel onder invloed van technologische ontwikkelingen onder druk te staan?

Weet waarom je wilt transformeren

Door wat we waarnemen écht te doorleven en interpreteren, komen we erachter wat er echt aan de hand is. Welke problemen wil je oplossen? Welke resultaten wil je bereiken? En hoe maak je dit ook goed meetbaar? Wat is de relevantie voor je stakeholders? Door dit met elkaar scherp te krijgen kun je samen vaststellen waarom we gaan transformeren. Overeenstemming tussen mensen over de koers of subdoelen is belangrijk, zowel voor nadere specificatie van de doelen als voor het omvormen van de abstracte doelen naar concrete acties op de werkvloer.

BESTEMMING
BESTEMMING

Na de verkenning heb je de inzichten om je transformatie richting te geven. Richting geven is een combinatie tussen het invullen van de ‘waarom’ van je transformatie én de ‘waartoe’. Samen schetsen wij de ideale bestemming van jouw organisatie. Wij helpen je met het benoemen van je droom, ambities en doelen. Geloofwaardig én meetbaar. En altijd gericht op het vergroten van de relevantie voor je stakeholders.


Vorm een leidende coalitie

Het vormen van een leidende coalitie is een interventie op zich. Als je wilt transformeren, wie heb je daar dan echt bij nodig? Wij brengen dit met jou in kaart, waarbij we alle stakeholders, hun kwaliteiten en belangen meenemen. Actief voorbeeldgedrag van de leidende coalitie is in het transformatieproces een kritieke factor. Zij moeten een visie op de toekomstige organisatie communiceren en de normen en waarden van de bestemming propageren. Leiderschap vanuit de top, die openstaat voor de ideeën en ervaringen van mensen uit de gehele organisatie. Zij stimuleren actieve participatie in de transformatie. Een open houding maakt het mogelijk de betrokkenheid en beschikbare kennis van alle stakeholders in te zetten om het transformatieproces te doen slagen.


Bepaal waartoe je transformeert

In deze stap geef je je transformatieverhaal vorm. Hierin komt alles uit de verkenning samen. Wat is het bestaansrecht van jouw organisatie (of afdeling) en wat bepaalt je koers? Met het transformatieverhaal stellen we een aantrekkelijk en herkenbaar verhaal samen waar de stakeholders aan bij willen dragen. Je wilt ze verleiden om mee te doen en het vertrouwen vergroten op een positieve uitkomst van de transformatie. Dat vertrouwen wordt beïnvloed door vele factoren. Zorg voor geloof in de noodzaak en haalbaarheid van de transformatie. Beheers onzekerheid en complexiteit. Daarbij moet je rekening houden met persoonlijke belangen en het geloof in het vermogen om ook in de nieuwe organisatie het werk goed te kunnen vervullen. Als aan voorwaarden voor een positieve verwachting is voldaan, zijn mensen meer geneigd om een positieve houding over de transformatie te ontwikkelen en er actief aan bij te dragen.

PAD
PAD

Een goede verkenning en bestemming leggen de basis om invulling te geven aan hoe je je transformatie gaat verwezenlijken. Met het pad schetsen we verschillende strategieën die naar deze bestemming leiden. Samen maken we diverse keuzes over wat nodig is en wat wel en niet gaat werken. We ontwerpen een fasering en activiteitenplanning met beslismomenten en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van de relevantie voor je stakeholders. We richten een projectorganisatie in met mensen, besturing en communicatie, die compleet is gericht op de benodigde effectiviteit van de transformatie.


Zorg voor alignment

Meedenken is de eerste stap op weg naar meedoen. Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting? Kortom hoe zorg je voor alignment? Alignment is er wanneer de values (why care about it?), strategy (how to get there?) en goals (what to achieve?) met elkaar in overeenstemming zijn en de stakeholders dit erkennen en uitdragen. De intentie om zich voor de transformatie in te zetten, wordt groter als mensen een actieve rol spelen in het transformatieproces. Wanneer mensen worden uitgenodigd om te participeren in het transformatieproces en hun ideeën serieus worden genomen, neemt de steun en inzet voor het transformatieproces toe. Bij verregaande transformaties is het ook reëel te verwachten dat niet alle mensen nodig zijn in de nieuwe context. Het toevoegen van nieuw bloed en energie is in dergelijke situaties verstandig.


Bepaal je strategie, kies interventies en maak een plan

Tijdens deze stap kies je bewust welke strategie je toepast om de transformatie te realiseren. Hieronder staat een korte beschrijving van de transformatiestrategieën die wij veelvuldig in onze praktijk hanteren en die een breed arsenaal aan interventies afdekken. Het maken van een bewuste keuze die past bij jouw organisatie en situatie bepaalt het success.


REIS
REIS

Iedere transformatie is een reis. Soms over bekend terrein en planmatig, vaak met onverwachte omstandigheden en een aanpak die daarop is voorbereid. Op deze reis zijn wij de proactieve gids. Samen met jou realiseren we de transformatie. Wij zorgen voor de voortgang, ook wanneer het lastig wordt. Sturen bij waar dat nodig is en blijven continu gericht op het verwezenlijken van jouw bestemming. We laten ons niet afleiden, maar zijn wel scherp op omstandigheden die vragen om een herijking van het pad. En soms om het verkennen van nieuwe inzichten en challenge op je bestemming. Samen met jouw mensen brengen wij onze expertise, ervaring en ons netwerk in. Of wanneer nodig, dat van externe partijen en experts.


Pleeg interventies gedurende de reis

Het kiezen en gericht inzetten van interventies bepaalt voor een groot deel het succes van je transformatie. Het gaat om het steeds bewust inzetten van interventies die bijdragen aan het realiseren van de transformatiestrategie en die gericht zijn op specifieke stakeholders. Het vraagt de nodige ervaring en expertise om de juiste keuze te maken. Ook leert onze ervaring dat je per situatie, strategie en interventies moet nagaan wie deze het beste kan vervullen. Professionele transformatie-experts die het vertrouwen genieten van meerdere stakeholders, dragen bij aan de transformatiekracht van een organisatie, omdat zij de onzekerheid reduceren. Het hebben van gevoel voor obstakels, problemen en politiek gedrag in het transformatieproces zijn net als goede communicatieve vaardigheden nodig om effectief te zijn.


Meet het effect en stuur bij

Geen transformatie kan zonder te weten waar je staat en wat dat betekent voor wie. Niet alleen aan het begin en aan het eind, maar vooral ook tussentijds. En niet alleen omdat je wilt weten of je je plan haalt, maar vooral om te zien wat de relevantie is voor je stakeholders en hoe deze zich ontwikkelt. Het vertrouwen en het geloof in de transformatie nemen toe als er regelmatig gecommuniceerd wordt over de gerealiseerde effecten. Dit draagt bij aan onderlinge begripsvorming en kan een gevoel van gemeenschappelijke trots opleveren. Ook biedt het de mogelijkheid met je stakeholders in dialoog te blijven en tussentijds bij te sturen.


Borg wat je bereikt en blijf leren

Transformeren doe je om blijvende waarde te creëren. Gedurende het hele traject is daarom de actieve betrokkenheid van stakeholders belangrijk, maar ook de de vraag; hoe creëer je een cultuur waardoor je blijvend transformeert? Hoe evalueer je transformaties, hoe documenteer je geleerde lessen en hoe behoud je daarover de dialoog met je stakeholders? Wij helpen je ervoor te zorgen dat je blijft leren van dingen die goed gaan, maar ook van dingen die fout gaan. En dat je altijd gericht blijft op het verbeteren, veranderen en vernieuwen van datgene dat je hebt bereikt. Want de enige zekerheid die je hebt, is dat alles verandert. Toch?

Klaar voor jouw volgende stap?