PGGM

Transformeren van duurzaamheid

Over PGGM

PGGM is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van ons land. Met de wortels in de zorg en welzijn sector heeft PGGM zich als missie gesteld om te staan voor de financiële toekomst van mensen die in deze sector werken en dragen ze bij aan een gezonde en vitale sector. Deze missie heeft twee kanten: 1) duurzaam beleggen in een groene toekomst en 2) duurzame bedrijfsvoering en samenwerkingen. 

De beleidsvormende en regisserende functie van corporate duurzaamheid van PGGM is recent verplaatst binnen de PGGM-organisatie, van corporate staf naar advies vermogensbeheer. De voorheen betrokken personen zijn niet meegekomen. Met een nieuw team in opbouw, vooralsnog bestaande uit één senior adviseur duurzaamheid en twee junior adviseurs duurzaamheid, lag er een transformatieopgave bestaande uit zowel een herijking van het (duurzaamheids)beleid als een wijziging van de bijbehorende werkzaamheden, met besluitvorming door het executive committee (EC). 


Case

Om deze transformatieopgave te begeleiden is gestart met een QuickScan van de huidige stand van zaken van het duurzaamheidsbeleid en     -activiteiten van de organisatie. Uit de QuickScan kwam de behoefte aan advies en ondersteuning naar voren, enerzijds doordat huidige medewerkers nieuw in hun rol zitten en hulp kunnen gebruiken bij de opbouw, anderzijds omdat er behoefte is aan expertise en advies bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het realiseren van de nodige verandering.


Op basis van QuickScan is bepaald wat nodig was, samengevat als ‘Duurzaamheidsagenda’: 

  • Zo snel mogelijk actie op continuering van huidige activiteiten en aansturing en regie op recente en nieuwe verzoeken.
  • Nadere evaluatie van alle bestaande initiatieven en afstemming met betrokkenen en relevante stakeholders (intern en extern). 
  • Herijking duurzaamheidsbeleid: ontwerpen en afstemmen met het EC en relevante stakeholders met oog op een aangescherpte strategie waarin duurzaamheid is geïntegreerd; gelet op missie, visie, doelstellingen en bijbehorende activiteiten.
  • Opstellen van een kosten baten framework ten behoeve van prioritering duurzaamheidsactiviteiten.
  • Het organiseren van momentum bij PGGM en haar klanten. 


Onze uitgangspunten in de ontwikkeling van de Duurzaamheidsagenda: 

  • Verduurzaming is geen eenmalige interventie, maar vraagt om fundamentele en permanente verandering;
  • Hoe mooi ook de blauwprint oplossing, verandering lukt niet zonder draagvlak;
  • Verduurzaming doe je niet in isolatie, maar in nauwe samenwerking met relevante stakeholders, zowel intern als extern;
  • Het realiseren van complexe verandering vraagt om gestructureerd projectmanagement.


Resultaat

Een uitgebreide Duurzaamheidsagenda 2020 - 2023: ‘Van strategie naar concrete uitvoering’, waarin de duurzaamheidsstrategie in lijn is gebracht met PGGM corporate strategie (vaste waarde in zorg en welzijn), en besluitvorming over focusgebieden door het EC is vastgesteld. Tevens bevat de agenda de vertaalslag naar activiteiten en bedrijfsvoering waarop het team Corporate Duurzaamheid hun rol kan bepalen. Daarbij is gerichte aandacht voor de jaardoelen voor de aankomende drie jaar met betrekking tot betrokkenheid van de organisatie en partners bij het duurzaamheidsprogramma. Een analyse van benodigde en beschikbare data voor een kosten-baten analyse, gebruikmakend van het model de Theory of Change, is toegevoegd ten behoeve van monitoring en sturing. 


"De adviseurs van Kirkman Company hebben mijn verwachting overtroffen. Ze brachten relevante, up to date kennis in, met daarin goede aandacht voor de specifieke karakteristieken van de organisatie. Daarbij hebben ze een goede flow en samenwerking gerealiseerd met het Corporate Duurzaamheid team en brachten ze een goede dosis drive en aanpakmentaliteit in.”                                                 
Chris Limbach, Managing Director Advies Vermogensbeheer, PGGM

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down