Ketenverduurzaming

Duurzame bedrijfsvoering is de standaard aan het worden. Niet omdat het moet, maar omdat het waarde oplevert. Bovendien verwachten stakeholders het. Verduurzaming, zeker op lange termijn, is een must voor de 'license-to-operate' van een organisatie. Verduurzaming van de eigen organisatie kan niet in isolement, maar vereist samenwerking met leveranciers en afnemers. Dit brengt complexiteit met zich mee: verduurzaming van één schakel is voorwaardelijk aan verandering van meerdere partijen in de keten. Daarnaast kan verduurzaming van de hele keten of delen daaruit een doel op zichzelf zijn.

 

Doel

Ketenverduurzaming is voordelig voor milieu en maatschappij, maar vooral ook voor de organisaties in de keten zelf. Voordelen voor de organisatie zijn onder andere: 

  • Waarde: In een duurzame keten vindt geen uitbuiting plaats, noch van grondstoffen, noch van personeel, noch van partijen onderling of de klant/eindgebruiker. Dit levert netto waarde op voor alle stakeholders
  • Reputatie: Consumenten, en ook steeds meer bedrijven, vragen om duurzame producten en diensten. Ketenverduurzaming is een mogelijkheid om goede publiciteit te genereren. Andersom kunnen organisaties het zich steeds minder permitteren om niet duurzaam te werken en heeft het significant afbreukrisico.
  • Risico: Naast mitigatie van het risico op reputatieschade helpt verduurzaming ook leveringsrisico’s voorkomen: productiebedrijven worden door verduurzaming van de keten minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en energiebronnen en hierdoor verkleint de kans op leveringsproblemen. Door tijdig te verduurzamen vermijden organisaties daarnaast het risico op omzetderving als gevolg van krimpende afzetmarkten voor niet-duurzame producten en diensten.  
  • Compliance: Om compliant te blijven met de (exponentieel groeiende) regeldruk ten aanzien van duurzaamheid is het soms nodig om hele
    productieprocessen of zelfs verdienmodellen te transformeren. Bedrijven die anticiperen op nieuwe regels en standaarden hebben een competitief voordeel ten opzichte van concurrenten en lopen ook minder het risico dat ingrijpende veranderingen gehaast en onverantwoord worden doorgevoerd.

 

Werkwijze

De traditionele ketenoptimalisatie-aanpak richt zich primair op kostenreductie en wordt dikwijls benaderd vanuit het perspectief (en de belangen) van één partij. Ketenverduurzaming daarentegen resulteert ook in een meer efficiënte keten, maar kijkt verder en is holistisch. Dit vraagt dan ook een andere aanpak. Onze aanpak voor ketenverduurzaming is maatwerk; de volgende elementen zien wij als succescriteria en verwerken we in de aanpak voor elke opdracht:

Meerpartijen projectbesturing: Om te borgen dat de doelstellingen en de eindoplossing relevant zijn voor alle stakeholders wordt het project gestuurd door een coalitie waarin naast de organisatie zelf ook externe businesspartners plaatsnemen.

Aandacht boven- en onderstroom: In elk projectplan moet een bewust gekozen veranderstrategie zijn opgenomen en één die aandacht heeft voor zowel de bovenstroom (verstand/structuur) als de onderstroom (gevoel/cultuur). De ervaring leert dat voor een duurzaam partnership zowel een ‘fair deal’ (geschreven voorwaarden = bovenstroom) als vertrouwen (onderstroom) voorwaardelijk  zijn. Wij brengen beide stromen samen en laten deze elkaar versterken.

Duurzame verandering: Het onderwerp is ‘ketenverduurzaming’, maar deze verandering zelf moet ook langdurig zijn en stand houden. Cruciaal in onze aanpak zijn interventies gericht op het borgen van de verandering. Dit vereist dat de verandering consistent wordt doorgevoerd - zowel aan de voor- als achterkant van de organisatie - en dat deze geïntegreerd wordt in ‘business as usual’ werkwijzen.