Gemeente Utrecht case

Gemeente Utrecht met SIF

Oplossing voor sociaal maatschappelijke vraagstukken

Over Social Impact Factory (SIF)

Met de heldere ambitie van het College van Burgemeester en Wethouders om in 2018 de regio en stad met de laagste werkloosheid van Nederland te zijn, stond Gemeente Utrecht in 2014 voor een grote uitdaging om deze ambitie te verwezenlijken. Sociaal ondernemerschap bood mogelijkheden en Kirkman Company werd gevraagd een vooronderzoek te starten naar de ontwikkelmogelijkheden van sociaal ondernemerschap in de driehoek van werk en inkomen, dagbesteding en zorg en hoe gemeente zich daar tot verhoudt. De uitkomst: creëer een coöperatiemodel met Gemeente Utrecht als de hotspot voor sociaal ondernemerschap.


Case

Na deze verkenning volgde een partnerselectiefase waarin de ontwikkeling van de coöperatie centraal stond. Partners werden betrokken en het netwerk groeide initieel tot 10 bestaande organisaties, 15 sociale ondernemingen en 25 initiatieven, allen betrokken middels een intentieverklaring. De basis voor inrichting was gelegd.  

De inrichtingfase betrof het organisatiemodel met de keuze voor de juridische entiteit, governance, organisatiestructuur en bemensing en het businessmodel voor financiële duurzaamheid. Voor het businessmodel keken we naar integrale financieringstools, integratie van SROI, lidmaatschapsmodellen en het stapelen van financieringsstromen. 

De experimentfase bestond uit meerdere pilots verdeeld over het transformeren van bestaande organisaties naar sociaal ondernemerschap, het accelereren van bestaande sociaal ondernemers en het incuberen van initiatieven met maatschappelijke impact. Kirkman Company nam in de pilots de rol van facilitator en kwartiermaker. Voor partners werd een menukaart samengesteld om tot een interessant producten- en dienstenpakket te komen. 

De evaluatiefase bestond uit een definitieve handreiking hoe de Gemeente Utrecht de hotspot monitort en stuurt, heldere procesbeschrijvingen, evaluatietools en ‘do’s and dont’s’ in kaart van de pilots. 


Resultaat

Inmiddels bestaat de Stichting Social Impact Factory (SIF) als platform voor het versnellen van sociaal ondernemerschap ruim 5 jaar, inclusief de oprichting van een fysieke locatie in Utrecht. Vanuit de SIF lopen verschillende programma’s in samenwerking met partners die bijdragen aan de missie, zoals Plan Einstein voor de integratie van vluchtelingen en Buy Social om sociaal inkopen te stimuleren. Daarnaast kunnen partijen de SIF inhuren voor een ‘challenge’, waarin rondom de uitdaging van de vraagstellende partij een ondernemend netwerk wordt opgezet voor een oplossing.


“Kirkman Company heeft als één van de founding fathers en uitvoeringspartner van de Social Impact Factory een cruciale rol gespeeld. Met een ondernemende blik hebben zij de oorspronkelijke uitdaging van de gemeente Utrecht omarmd. Ze hebben de juiste partners aangehaakt, de praktische organisatie opgepakt en de dienstverlening ontwikkeld, opgezet en waar nodig uitgevoerd. Ze hebben de Social Impact Factory tot een volwassen stichting gebracht met werkend business model, die inmiddels landelijk organisaties en gemeenten helpt om sociaal ondernemerschap te stimuleren.”                                                                                                                       Krispijn Bertoen, voormalig Directeur Social Impact Factory 

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down