Bouwen van business innovatie ecosysteem voor jouw organisatie

Organisaties staan voor veranderende eisen van stakeholders, verouderde businessmodellen en constante marktontwikkelingen, die om innovatie en wendbaarheid vragen. Of er staan iconische projecten op de agenda, waar niet voldoende middelen of het juiste netwerk voor aanwezig zijn. Dit daagt onze huidige manier van denken en organiseren uit. Met samenwerkingsverbanden kun je efficiënter opereren, je operatie wendbaar en schaalbaar maken en continuïteit borgen waar dat nodig is. Samenwerkingsverbanden ontsluiten ook nieuwe competenties, versnellen innovaties en geven toegang tot nieuwe markten. Organisaties van de toekomst werken in vele vormen samen met anderen en maken hun organisatie zo toekomstbestendig.


Waar voorheen samenwerking met leveranciers rechtlijnig was, werken we nu steeds vaker vanuit keten-overstijgende samenwerkingsverbanden voor versnelling van innovaties, toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Wij helpen organisaties hun project of uitdaging succesvol te realiseren door het opzetten van een ecosysteem. We creëren het benodigde netwerk, richten het samenwerkingsverband passend in en gaan op zoek naar innovatieve financieringsvormen. Om zo waarde te creëren met leveranciers en partners door succesvolle samenwerking in ketens, netwerken en ecosystemen.


Doel

Een ecosysteem zorgt voor: 

  • Innovatie;
  • Lerend vermogen;
  • Betere besluitvorming;
  • Slagkracht;
  • Financiering;
  • Nieuwe businessmodellen;
  • Positieve impact;

…zodat een organisatie relevant blijft in een complexe en veranderlijke markt, maatschappelijke vraagstukken worden opgelost en nieuwe, gedeelde waardecreatie ontstaat.


Werkwijze

Wij zien het bouwen van een ecosysteem als een iteratief proces, waarbij we een outside-in benadering hanteren. Zo gaan we actiegericht met elkaar aan de slag. En belangrijker: we zoeken actief naar nieuwe businessmodellen voor alle bijdragende partijen, zodat het samenwerkingsverband financieel duurzaam wordt opgezet.  

Verkenning: We nemen eerst het vraagstuk onder de loep: welke doelstellingen, scope en uitgangspunten heb jij voor ogen voor het samenwerkingsverband? Vervolgens wordt de haalbaarheid van het ecosysteem verkend met stakeholders en scenario’s bepaald voor de geschikte samenwerkingsvorm en financiering. 

Partnerselectie: Gewapend met de doelstellingen, worden de juiste stakeholders aan boord gehaald. Hierin staat diversiteit van partners die bijdragen vanuit hun kracht en aansluiting bij het hogere doel van het ecosysteem centraal. In deze stap krijgt het ‘gelijkwaardigheidsuitgangspunt' vorm; partners zijn niet gelijk maar dragen gelijkwaardig bij. 

Inrichting: Met de partners als ‘coalition of the willing’ aan boord, kiezen we de juiste inrichting, governance en projectstructuur. Afhankelijk van het vraagstuk kan een directieve coalitie die het ecosysteem aanstuurt wenselijk zijn of juist een collectieve coalities met een gelijkwaardig inspraakmodel. Partners kiezen afhankelijk van de doelstellingen, context en de strategische, tactische, operationele en culturele fit welk samenwerkingsvorm in deze fase passend is.

Experiment: We gaan van start met een aantal gezamenlijke trajecten om te experimenteren met de samenwerkingsvorm. We leren waar aanpassingen nodig zijn, verifiëren aannames en creëren de eerste (succes)verhalen bij het nieuwe ecosysteem en de toegevoegde waarde voor de deelnemende partners.

Evaluatie: Behalen we de doelen? Waar schuurt het nog? Is de gekozen inrichting passend? De partners herijken het ecosysteem om van experimenten naar opschaling te gaan. 

Groei: De planning wordt gemaakt. Wat is het doel: grootschalige uitrol, eventuele opheffing? Partners bepalen gezamenlijk waar het ecosysteem naartoe gebracht wordt. 

 

Wanneer het business innovatie ecosysteem eenmaal is gebouwd start een nieuwe fase: Continu verbeteren en bijsturen van het bestaande samenwerkingsverband. Hierin kunnen elementen uit de bouwfasen opnieuw de revue passeren door de inrichting te herijken, nieuwe experimenten uit te voeren of de scope bij te stellen.